Eusko Jaurlaritzako eta Osakidetzako Lankideen %0,7 Elkartasun Fondoa
 
 

Elkartearen egitasmoen 2019ko deialdia

 

Bilatzen laguntzeko, hemen duzu google.

Google

 

“EUSKO JAURLARITZA ETA OSAKIDETZAKO LANGILEEN ELKARTASUN FONDOA” zer0,7.

GARAPENERAKO LANKIDETZA EGITASMOAK DIRUZ LAGUNTZEKO DEIALDIA

2019ko ekainaren 3a1. HELBURUA


Deialdi honen helburua da lan solidarioa egiteagatik ezagunak diren Gobernuz Kanpoko Erakundeei (GKE) diru-laguntzak ematea, Nazio Batuen Erakundearen (NBE) Giza Garapeneko Indizearen (GGI) araberako Afrikako 15 herrialde pobreenetan edo Amerikako 8 herrialde pobreenetan garatzen diren proiektuak gauzatzeko.2. ESKATZAILEAK.


Diru-laguntzak eskuratu ahal izateko, honako baldintza hauek bete behar dituzte GKEek:


- Eratuta egotea eta dagokion errolda ofizialean legearen arabera izena emanda, deialdiaren data baino urte bete lehenagotik gutxienez.


- Irabazi-asmorik gabekoa izatea, eta besteen onerako lanean aritzea.


- Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE) jardutea eta egoitza edo ordezkaritza bertan izatea.3. EGITASMOEN BALDINTZAK


 1. Egitasmo bakoitzeko eskatutako diru-laguntza, gehienez ere, 50.000 €koa izango da.


 1. Eskatutako diru-laguntzarekin gauzatuko diren egitasmoek honako ezaugarri hauek izango dituzte.


  1. Gune hauetariko batean garatuko dira, aipaturiko baldintzetan:

  • NBEren GGIaren araberako Afrikako 15 herrialde pobreenetariko batean: Gambia, Mali, Ginea-Bissau, Eritrea, Gineako Errepublika (Ginea-Conakri), Afrika Erdiko Errepublika, Sierra Leona, Burkina Faso, Liberia, Chad, Mozambike, Burundi, Niger, Kongoko ED eta Hegoaldeko Sudan.

  • NBEren GGIren araberako Amerikako 8 herrialde pobreenetariko batean: Haiti, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Guayana, Paraguay, Bolivia, El Salvador.

GKE bakoitzak bi egitasmo aurkeztu ahal izango ditu, gehienez ere, deialdi honetara, baina kontinente ezberdinetan garatzekoak badira.


  1. Egitasmoa gauzatzen hasteko epea 2019ko urriaren 1etik diru-laguntza esleitu eta bi hilabetera artekoa izango da, eta hamabi hilabete iraungo du gehienez ere.


  1. Zer0,7ri eskatutakoaz gain, bestelako finantzaketa ere izango dute (GKErena berarena, egitasmoa gauzatuko duen erakundearena, onura jasoko duen populazioarena eta abar). Izan ere, gainerako finantzaketa horrek, gutxienez, egitasmoaren aurrekontuaren %10 hartuko du bere gain.


  1. Zehatz eta argi azalduko dituzte aurreikusten diren helburuak, emaitzak, ekintzak eta beharrezko baliabideak.


  1. Egitasmoen aurreikusitako helburuek, aurrera eraman beharreko ekintzak eta erabilitako baliabideak arrazoizko lotura izango dute.


  1. Giza-eskubideen begirunea erakutsiko dute, eta onuradun izango den populazioaren eta bertako erakundeen parte hartzea sustatuko dute.


  1. Ingurumena errespetatuko dute, bai helburuak ezartzerakoan eta bai proiektuak gauzatzeko behar diren ekintzak eta baliabideak zehazterakoan.


  1. Egitasmoak gauzatzean ez da arraza, kolorea, sexua, hizkuntza edo erlijioa dela-eta bereizketarik egingo; ezta ere iritzi politiko edo bestelakoak, jatorri nazionala edo soziala, maila ekonomikoa, jaiotza edota bestelako egoerak direla-eta. Zer0,7 elkarteak ez ditu diruz lagunduko neurrigabeko aldeak dituzten lan-mailen ordainsari, soldata edo eskupekoak.


  1. Egitasmoaren onura jasoko duen populazioaren parte hartzea bultzatuko dute.


  1. Egitasmoak iraunkorrak izango dira, aurreikusitako jarduerak burutu ostean ere beren eragina egonkor mantentzen duten horietarikoak.

Zuzendaritza batzordeak diruz lagundutako proiektuen jarraipena egingo du eta, bukatu ostean, helburuen betetze maila eta GARAPEN JASANGARRIAREN HELBURUAk lortzeko baldintzekin bat datorren ala ez aztertuko du (NBEren 2030 Agenda: genero berdintasuna, hezkuntza inklusiboa, energia jasangarria, ura eta klimaren iraunkortasuna, gosearen desagerpena, ingurumenarekiko begirunea, ea.). Era berean, deialdiaren edozein fasetan adituen laguntza eskatu ahal izango du proiektuaren bideragarritasuna aztertzeko.

Zuzendaritza batzordeak lankidetzarako nazioarteko jarraibide hauek aintzat hartuko ditu proiektua osorik edo erdizka onartzen den edo, hala baderitzo, baztertzen den erabakitzeko. Proiektua baztertzea edo osorik ez onartzea erabaki aurretik GKEari entzuna izateko aukera emango zaio.


4. ESKABIDEAK AURKEZTU.


Aurkeztu beharreko agiriak (deialdi honen 5. Atala) eta proiektuaren formulazioa honela aurkeztuko dira:

 • Kopia bat paperean Elkartearen egoitzan aurkeztuko da; Eusko Jaurlaritzaren Liburutegi Nagusian (Lakua II, Donostia-San Sebastiαn kalea, 1, 01010 Vitoria-Gasteiz).

 • Kopia bat posta elektronikoz bidaliko da hauetariko helbide elektroniko batera:

p-bilbao@euskadi.eus (Pilar Bilbao, tel: 945 018588)

miren.ortega@euskadi.eus (Miren Ortega, tel.: 945 019115).


GARRANTZITSUA: ez dira ZUZENEAN zerbitzuan aurkeztutako eskabideak onartuko. Izan ere, jende aurreko zerbitzu hori Eusko Jaurlaritzarena da eta Zer0,7 elkarteak ez du baimenik horretaz baliatzeko.


Eskaerak aurkezteko azken eguna 2019ko irailaren 20a, ostirala, izango da, bai paperean bidaltzen diren eskabideentzat bai posta elektronikoz bidaltzen direnentzat.5. AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK


Honako agiri hauek paperean aurkeztuko dira (agiriko ale bakarra):


- 1. eranskina eta bertan adierazten diren agiriak.


- 2. eranskina (egitasmoaren laburpen-orria, DIN A-4 formatuko orrialde bat) word formatuan.


Eranskin horiek, gainera, posta elektronikoz ere bidali behar dira helbide hauetariko batera:


Egitasmoaren laburpen-orriak (2. eranskina) jasotzen du elkarteak bazkideei bidaltzen dien informazioa eta, beraz, dokumentuari ezin zaio formatua aldatu. Era berean, eranskinak DIN-A4 tamainako orrialde bat hartuko du, ez gehiago, eta ez zaio informazio gehigarririk erantsiko aparteko orrietan.


Aurrekontuak eta txostenak, bai hasierakoak eta bai bukaerak, gazteleraz aurkeztuko dira eta, GKEak hala nahi badu, baita euskaraz ere.
6. DEIALDIA EBATZI ETA DIRU-LAGUNTZA ORDAINDU.


Elkarteko bazkideek aukeratuko dituzte, bozketaren bitartez, diru-laguntza jasoko duten egitasmoak.


Diruz lagunduko diren egitasmoak aukeratu ondoren diru soberakina geratzen bada, Zuzendaritza Batzordeak erabakiko du zein proiekturi esleitzen zaion, eta aktan jasota utziko ditu bai erabakia bera bai erabaki hori hartzeko aintzat hartu dituen irizpideak.


Egitasmoak aurkezteko epea bukatu eta hiru hilabetera, beranduenez, egingo da esleipena. Aurkeztu duen egitasmoa onartua edo baztertua izan den idatziz jakinaraziko zaio GKEari.


Diru-laguntza hiru zatitan ordainduko da: %40a egitasmoa esleitzean, %55 GKEak egitasmoaren hasiera justifikatzen duenean eta gainerako %5a proiektuaren bukaerako txostena aurkezten denean, helburuen betekizun maila egiaztatu ondoren.7. ONARTUKO DIREN MONETAREN TRUKE-TASAK


Moneten truke-tasen balorazioa era honetan egingo da:


1).- Egitasmoen aurkezpenerako onartuko diren truke-tasak 2019ko ekainaren 3ko itxierakoak izango dira (http://www.oanda.com web gunean begiratu daitezke truke-tasak).


2).- Egitasmoak justifikatzeko kontuan hartuko diren truke-tasak tokian tokiko bazkide-erakundeari dirua bidaltzen zaion eguneko itxierakoak izango dira (http://www.oanda.com web gunean begiratu daitezke truke-tasak).8. DIRU-LAGUNTZA JASOTZEN DUTEN ERAKUNDEEK HARTZEN DITUZTEN KONPROMISOAK.


Diru-laguntza jasoko duten erakundeek honako betebehar hauek dituzte:


a) Idatziz hartuko dute egitasmoa gauzatzeko konpromisoa; baita,egitasmoa gauzatu ezean, diru-laguntza itzultzekoa ere.


b) Bestelako diru-iturrietatik jasoko duten diru kopurua adieraziko dute, 3.2.c azpi-atalean aipatutako baldintzari jarraiki.


c) Laguntza eskatu zaielako edo eskatzeko asmoa dagoelako, deialdira aurkeztutako ekintzak finantzatzeko beste erakunde batzuetatik diru-laguntzarik jaso duten edo gerora jasoko duten adieraziko dute. Halaber, egitasmo bera bi aldiz finantzatua izan ez dadin neurriak hartzera konprometituko dira.


d) Gutxienez sei hilabeterik behin, erakundeek egitasmoa nola doan jakinarazi beharko diote Elkarteari, eta egikaritzapena burutu ostean, txostena aurkeztuko dute proiektuaren nondik norakoak azaltzeko eta, fakturen eta bestelako agirien bitartez, gastuen justifikazioa zehazteko. Aurkeztutako fakturak jatorrizkoak ez direnean, honako agiriak ere aurkeztu beharko ditu GKEak: proiektua finantzatu duten gainerako erakundeek ordaindu dituzten gastuen fakturen kopiak eta ziurtagiri bat, Zer0,7 elkarteari aurkeztutako fakturak ez zaizkiola beste inori aurkeztu esanez.


e) Proiektua gauzatu ondorengo urtean gastuen justifikazioa jasoko duen bukaerako txosten bat aurkeztu du GKE. Azken txosten honek adieraziko du:

 • Gastuen justifikazio zehaztua, proiektuaren helburuei lotutakoa.

 • Hala gertatu bada, proiektuan izan dituen aldaketak eta horien justifikazioa.

 • Aurrera begirako proiektuaren nondik norakoak (jarraipena duen, diru-laguntza berrien zain dagoen, edo bukatu den proiektua den).

Azken txosten hau garaiz aurkeztu ezin bada, GKEak atzerapenaren berri eman beharko dio Zer0,7ri, arrazoiak azalduz eta atzerapenaren iraupena adieraziz.


f) Proiektuaren hasierako formulazioan azaldutako helburuen desbideratzerik badago, horien arrazoiak justifikatuko ditu GKE. Horrela egiten ez bada, Zuzendaritza Batzordeak erabaki lezake hurrengo bi deialdietatik kanpo uztea GKE hori eta deialdi honen 6. Atalean aipatutako diru-laguntzaren %5a ez ordaintzea.


g) Aurkezten diren proiektuak teknikoa edo erainkuntza arlokoak direnean, implementazioa bukatu eta bi urtera instalazioaren egoera eta funtzionamenduari buruzko txosten bat aurkeztuko du GKEak, proiektuaren bideragarritasuna eta iraupena frogatze aldera. Txosten horrek, besteak beste, instalazioaren argazkiak jasoko ditu.


e) Elkarteari lagunduko diote jarduera solidarioak zabaltzen eta sustatzen, bazkideei bidaltzeko agiriak eta materiala eskura jarriz, eta bi aldeen artean hitzartzen diren hitzaldi edota sentsibilizazio-ekintzetan parte hartuz. Sentsibilizazio eta zabalkunde lan hau diruz lagundutako egitasmoaren ingurukoa izan daiteke edota egitasmoak ukitzen duen gunearen ingurukoa.9. DIRUZ LAGUNDUKO DIREN GASTUAK.


Emandako dirulaguntzek onartutako egitasmoari atxiki dakizkion kostu zuzenak ordaintzeko erabiliko dira.


Tokian tokiko kontrapartearen bulegoetako edo lokaletako funtzionamendu gastuak (telefonoa, internet, bulego-materiala, konponketak, amortizazioak edota mantenimendua) bereiztuta azalduko dira aurrekontuan eta ez dute proiektuaren kostuaren %10a gaindituko. Proiektuaren zenbait ekintza edo ekintza guztiak bulego edo lokal horietan garatzekoak badira, proektuaren formulazioan hori adieraziko da eta ez da aintzat hartuko aipatutako %10eko muga hori.


Zer0,7ren Zuzendaritza Batzordeak proiketuaren formulazioan bidezkoa dela iristen badio, Elkarteak diruz lagundu ahal izango ditu diru-laguntzaren %20 gainditzen ez duten otamen edo mokadu gastuak.


Era berean, erakunde eskatzailearen administrazio-gastuak eta, hala badagokio, langileen erbesteratzea kostu ez zuzen gisa sartu ahal izango dira aurrekontuan. Kostu ez zuzenek ezingo dute dirulaguntzaren %5a gainditu.
10. EGITASMOEN ALDAKETAK


Onartutako egitasmoan eragin nabarmena izango duen aldaketaren bat egin beharra badago –batez ere, aldaketa horrek egitasmoaren egikaritzapena atzeratzea badakar edota azken kostuan gorabeherak sortzen baditu–, dirulaguntza jaso duen erakundeak horren berri emango dio Elkarteari, eta honen onespena jaso beharko du aldaketa egin aurretik.11. DIRUZ LAGUNDUTAKO EKINTZEN JARRAIPENA.


Egitasmoa gauzatu ondoren, 8. azpi-atalean aipatutako txostenak ez ezik, egitasmoak izan duen eragina egiaztatuz, egitasmoaren onura jaso duen herriko erakunde edo arduradunek luzatutako ziurtagiriak edota bestelako proba-dokumentuak ere aurkeztuko ditu GKEak.


Era berean, egitasmoaren helburu izan den obra edo ekintzaren argazkiak edo bestelako dokumentu grafikoak euskarri informatikoan aurkeztuko ditu.


Egitasmoa gauzatu den tokian bertan jarraipen eta ebaluaziorako bisita egitea pentsatuko balu Elkarteak, dirulaguntza jaso duen erakundeak bisita erraztuko die bertaratzen direnei, obra edo ekintza ikustea ahalbidetuz eta horien inguruko informazioa eta dokumentazioa eskura jarriz.1. ERANSKINA


EMAN BEHARREKO DATUAK ETA AGIRIAK


1. GKE-A IDENTIFIKATU


 • Izen soziala:

 • Araubide juridico:

 • Izena emana duen erregistroa zein den eta zenbakia adierazi:

 • Eratze-data:

 • Telefonoa:

 • Faxa:

 • Posta elektronikoa:

 • Web gunea:

 • EAEko egoitzaren helbidea:

 • EAEko arduraduna:

 • EAEko bazkide kopurua:

 • GKEaren kontu korrontearen zk. (20 digitu):


2. “KONTRAPARTE” DELAKOA IDENTIFIKATU


 • Izen soziala:

 • Helbidea:

 • Telefonoa:

 • Faxa:

 • Posta elektronikoa:

 • Web gunea:

 • Bazkide kopurua:

 • Harremanetarako arduraduna:

 • Bestelako laguntzak herrialdean:


3. GKE-AREN ETA “KONTRAPARTE” DELAKOAREN ARTEKO HARREMANA*:


 • Harreman-mota:

 • Harremana hasi zen urtea.


ERANSKIN HONEKIN BATERA AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK


 1. GKEaren IFZ txartelaren kopia.

 2. GKEaren EAEko arduradunaren NANaren kopia.

 3. Azken urtean GKEak aurrera eraman dituen ekintzen txostena.

 4. Deialdira aurkeztutako proiektuaren formulazioa, gutzienez datu hauek adieraziz:

  • Asetu nahi dituen beharren justifikazioa.

  • Aurreikusitako helburuak eta horiek betetzeko aurrera eraman beharreko ekintzak.

  • Proiektuaren onura jasoko duten biztanleen gain izango duen eragina.

  • Aurrekontua, partidak bereiztuta.

  • Ezaugarri teknikoak.

Agiri guzti hauek, aurrekontua barne, gaztelaniaz aurkeztuko dira eta, GKE hala nahi badu, baita euskaraz era.


2. ERANSKINA

EGITASMOAREN LABURPEN-ORRIA

(Paperezko ale bat aurkeztu eta posta elektronikoz beste ale bat bidali)


Egitasmoa

Zk. **/2019

(sarrera-hurrenkera)

Eskatzailea (GKE).

Izen soziala:……………………………………………………………………………………………………………………..


Egitasmoa non gauzatuko da.

Herrialdea:……………………………………………………………………………………………………………………….


Zein arlotan eragingo du egitasmoak:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

helburuak:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………


Gauzatu beharreko ekintzak:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………


Iraupena (zenbat hilabete):…………………………………………………………………………………………………


Egitasmoaren sustatzailea:

……………………………………………………………………………………………………………………………………


Herrialdearen beraren esku hartzea:

……………………………………………………………………………………………………………………………………


zein gizarte-sektore ukituko du egitasmoak:………………………………………………………………………….


Egitasmoaren kostua:............................................................................................................................................


onuradun kopurua: ............……………………………………………………………………….....


Eskatutako dirulaguntza: ………………….


GASTU EZ ZUZENEN ZEBATEKOA: …………………………………………………………………………………………..


Bestelako informazioa :

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………